Notices

Power BI và những điều cần biết – Phần 4

Old 01-03-2023, 03:54 AM
  #1  
FitDay Member
Thread Starter
 
fptsmartcloud's Avatar
 
Join Date: Jul 2022
Location: Số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nộ
Posts: 18
Default Power BI và những điều cần biết – Phần 4

Có được cái nh́n tổng quan về Power BI cũng như những thông tin chi tiết về tính năng lọc, hiển thị dữ liệu và tạo biểu đồ bằng Q&A trong Power BI.
#FPTSmartCloud #MicrosoftGoldPartner #CSP #Microsoft365 #PowerBI #MicrosoftSecurity #DaotaoungdungMicrosoft
fptsmartcloud is offline  

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell or Share My Personal Information -

Copyright © 2021 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.