Go Back  FitDay Discussion Boards > FITDAY FORUMS > Off-Topic
Cách đặt hàng Taobao trên điện thoại qua app Hải Tàu Logistics >

Cách đặt hàng Taobao trên điện thoại qua app Hải Tàu Logistics

Cách đặt hàng Taobao trên điện thoại qua app Hải Tàu Logistics

Old 06-22-2020, 02:11 AM
  #1  
FitDay Member
Thread Starter
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 5
Default Cách đặt hàng Taobao trên điện thoại qua app Hải Tàu Logistics

Nếu như ngày trc bạn phải ngồi hàng giờ trước máy tính để mua hàng trên taobao, t́m kiếm sản phẩm rất bất tiện. Vậy th́ giờ đ y bạn có thể order Taobao mọi lúc mọi nơi vô cùng tiện lợi thông qua app mua hàng taobao trên điện thoại của HẢI TÀU LOGISTICS.
Vậy cách đặt hàng Taobao trên điện thoại như thế nào, có khó không, t́m hiểu chi tiết ngay tại haitau.vn
dieuai.haitau is offline  

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Thread Tools
Search this Thread

Contact Us - Archive - Advertising - Cookie Policy - Privacy Statement - Terms of Service - Do Not Sell My Personal Information

Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.